Monday

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ
9 & 10 Οκτωβρίου 2008

Ξενοδοχείο Athens Imperial Hotel
Αθήνα (Μεταξουργείο)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Ε.Γ.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σκοπός Συνεδρίου:
Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας αποφάσισε να διοργανώσει τον Οκτώβριο του 2008, στην Αθήνα, Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το γάλα και τα προϊόντα του, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ αυτών που ασχολούνται με αυτά, καθώς και την προβολή της επιστημονικής έρευνας που γίνεται στον ελλαδικό χώρο.

Οργανωτική Επιτροπή
• Κεχαγιάς Χρήστος (Πρόεδρος)
• Ανυφαντάκης Εμμανουήλ
• Βαμβακάκη Αφροδίτη
• Ζτάλιου Ιωάννα
• Κανδαράκης Ιωάννης
• Λάζος Ευάγγελος
• Μαραγκός Ανδρέας
• Παππά Ιωάννα

Επιστημονική Επιτροπή
• Ζερφυρίδης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
• Αληχανίδης Ευστάθιος
• Αποστολόπουλος Χρήστος
• Βασιλειάδου Δέσποινα
• Βουτσινάς Λέανδρος
• Ζαμπέλας Αντώνιος
• Καλαντζόπουλος Γιώργος
• Μάντης Αντώνης
• Παπαγεωργίου Δημήτριος
• Τζανετάκης Νικόλαος
• Τσακαλίδου Έφη
• Χατζημηνάογλου Ιωάννης
• Χροναίος Ιωάννης

Θέματα Συνεδρίου
Συνεδρία 1: Πρωτογενής παραγωγή
Επίδραση των διαφόρων παραγόντων στη σύσταση, την ποιότητα, την ποσότητα και την καταλληλότητα του παραγόμενου γάλακτος για βιομηχανική αξιοποίηση. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες του γάλακτος από διάφορα είδη ζώων. Μέθοδοι ελέγχου της προέλευσης του γάλακτος σε μίγματα. Ασφάλεια και υγιεινή του νωπού γάλακτος.

Συνεδρία 2: Προϊόντα επεξεργασίας γάλακτος
Επίδραση της ποιότητας του γάλακτος στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Νέες μέθοδοι επεξεργασίας του γάλακτος. Εξελίξεις στη χρήση καλλιεργειών στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Βελτιώσεις στην τεχνολογία παρασκευής κλασικών γαλακτοκομικών προϊόντων και ανάπτυξης νέων. Έλεγχοι για τον προσδιορισμό τόσο των ανεπιθύμητων ή και επικίνδυνων όσο και των ωφέλιμων ουσιών στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καινοτομίες και τάσεις στην ανάπτυξη της αγοράς του γάλακτος. Κόστος και οικονομικά στοιχεία από τη μεταποίηση και εμπορία του γάλακτος.

Συνεδρία 3: Διατροφική αξία γαλακτοκομικών προϊόντων
Συμμετοχή του γάλακτος και των προϊόντων του στα διαιτολόγια διαφόρων ομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα και αλλού. Χρησιμοποίηση προβιοτικών μικροοργανισμών στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων για διαιτολόγια ειδικού σκοπού. Βιοενεργές ουσίες των γαλακτοκομικών προϊόντων με ευνοϊκές επιδράσεις στην υγεία. Χρησιμοποίηση γάλακτος και προϊόντων του σε διαιτολόγια με κλινικές μελέτες για την αξιολόγηση της διατροφικής αξίας

Ειδική Συνεδρία: Προοπτικές αναπτυξης στον τομέα του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Τα θέματα της Ειδικής Συνεδρίας θα καλυφθούν από προσκεκλημένους ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (International Dairy Federation -IDF), την Ευρωπαϊκή Γαλακτοκομική Ένωση (European Dairy Association) και άλλους επιστήμονες από εθνικούς και διεθνείς φορείς.
Προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν επίσης γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα και στις τρεις πρώτες Συνεδρίες.

Οδηγίες Προετοιμασίας Ερευνητικών Εργασιών
Οι επιστημονικές εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες. Προς διευκόλυνση ερευνητών που επιθυμούν να δημοσιεύσουν την εργασία που θα παρουσιάσουν σε διεθνές περιοδικό, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές και εργασίες για προφορική παρουσίαση, που θα έχουν τη μορφή συνθετικών εργασιών, όπου θα παρουσιάζονται δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα αποτελέσματα κυρίως της ερευνητικής ομάδας. Θα υποβληθούν αρχικά οι περιλήψεις στα ελληνικά (περίπου 300 λέξεων) και στα αγγλικά (περίπου 600 λέξεων) με τα ονόματα των συγγραφέων και τη διεύθυνση του Ιδρύματος που υπηρετούν. Οι περιλήψεις τόσο για τις προφορικές παρουσιάσεις όσο και για τα ποστερς θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Μετά από θετική κρίση οι συγγραφείς που θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους είτε προφορικά είτε υπό τη μορφή ποστερ, θα τις υποβάλλουν για να δημοσιευθούν στην ειδική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας, «Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος». Οι συγγραφείς οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω, τόσο για τις προφορικές παρουσιάσεις όσο και για τα ποστερς.

Προφορικές παρουσιάσεις
Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι σε μορφή power-point διάρκειας είκοσι λεπτών. Οι συγγραφείς των εργασιών πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του περιοδικού για το πλήρες κείμενο, που παρατίθενται και παρακάτω. Η έκτασή τους, μαζί με τους πίνακες, διαγράμματα και εικόνες να μην υπερβαίνει τις 15 σελίδες τυπωμένες σε χαρτί Α4, η απόσταση μεταξύ των σειρών να είναι 1,5 γραμμή και το μέγεθος γραμματοσειράς 12.

Η δομή τους να περιλαμβάνει:
• Τίτλο (με τα ονόματα των συγγραφέων, και τη διεύθυνση του Ιδρύματος που υπηρετούν, σε περίπτωση περισσότερων του ενός συγγραφέων θα πρέπει να διευκρινίζεται με * το όνομα του υπεύθυνου για επικοινωνία)
• Περίληψη στα ελληνικά (περίπου 300 λέξεις)
• Εισαγωγή
• Υλικά και Μέθοδοι
• Αποτελέσματα και Συζήτηση
• Συμπεράσματα
• Ευχαριστίες
• Βιβλιογραφία
• Περίληψη στα αγγλικά (περίπου 600 λέξεις, με τα ονόματα των συγγραφέων και τη διεύθυνση του Ιδρύματος που υπηρετούν)
Πίνακες:
Κάθε πίνακας πρέπει να έχει αρίθμηση και τίτλο στην ελληνική και αγγλική που να είναι σαφής και επεξηγηματικός.

Διαγράμματα:
Οι εικόνες και τα διαγράμματα πρέπει να έχουν αρίθμηση και τίτλο στην ελληνική και αγγλική που να είναι σαφής και επεξηγηματικός, και να εμπεριέχονται στο κείμενο.
Βιβλιογραφία:
Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα δίνονται στο κείμενο με το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία, π.χ. Lim and Shipe (1990) ή αν πρόκειται για περισσότερους από δύο συγγραφείς Lim και λοιποί συνεργάτες. (1991).
Όλες οι αναφορές που παρατίθενται στη βιβλιογραφία κατατάσσονται κατά αλφαβητική σειρά με βάση τα ονόματα των συγγραφέων. Για κάθε βιβλιογραφική αναφορά γράφονται κατά σειρά το(τα) όνομα (-τα) συγγραφέα (-ων), χρονολογία δημοσίευσης, τίτλος εργασίας, τίτλος περιοδικού, τόμος, πρώτη και τελευταία σελίδα της εργασίας.
Για βιβλιογραφικές αναφορές σε βιβλία πρέπει να αναφέρεται μεταξύ άλλων και το όνομα του εκδότη.
Παραπομπές και συντμήσεις:
Οι παραπομπές να διατηρηθούν σε ένα ελάχιστο δυνατό και όπου γίνονται να χρησιμοποιείτε *. Να χρησιμοποιείτε πλάγια γράμματα (Italics) όταν αναφέρεσθε σε επιστημονικά ονόματα μικροοργανισμών, φυτών και ζώων. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε συντμήσεις στις λέξεις εκτός αν είναι γνωστές και αποδεκτές, π.χ. HPLC, GC κ.λ.π.

Ποστερ
Τα ποστερς θα πρέπει να είναι έχουν πλάτος μέχρι 90 cm και ύψος μέχρι 130 cm. Οι οργανωτές θα φροντίσουν να υπάρχουν αριθμημένα πλαίσια για την ανάρτησή τους. Στο άνω μέρος του ποστερ πρέπει να δίδεται ο τίτλος της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, και η διεύθυνση του Ιδρύματος που υπηρετούν. Συνιστάται η δομή του ποστερ να περιλαμβάνει την εισαγωγή, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και τη σημαντικότερη βιβλιογραφία και με τη μορφή αυτή θα δημοσιευθεί στην ειδική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας. Η έκταση μαζί με τους πίνακες, διαγράμματα και εικόνες δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3 σελίδες τυπωμένες σε χαρτί Α4.

Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών
Η περίληψη της προφορικής ανακοίνωσης ή του ποστερ θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 15 Μαΐου 2008. Αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από το αποδεικτικό κατάθεσης του κόστους εγγραφής και από συμπληρωμένο δελτίο συμμετοχής εισηγητή.
Ως προθεσμία υποβολής των κειμένων των εργασιών, τόσο για τις προφορικές παρουσιάσεις όσο και για τα ποστερ ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2008. Τα κείμενα θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, στη Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας στη Διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω, υπόψη κας. Ανυφαντάκη Αριστέας ή Βαμβακάκη Αφροδίτης.


Δηλώσεις Συμμετοχής (Ημερομηνία - Χώρος – Εγγραφή)
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2008 στο ξενοδοχείο Athens Imperial Hotel (Αχιλλέως και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, στάση μετρό Μεταξουργείο).
Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (30€) για τους φοιτητές και στα πενήντα ευρώ (50€) για τους άλλους συνέδρους, και περιλαμβάνει συμμετοχή στην εκδήλωση, πρακτικά του Συνεδρίου, καφέδες και γεύμα.
Η κατάθεση των χρημάτων για την εγγραφή μπορεί να γίνει στον Αριθμό Λογαριασμού της Αγροτικής Τράπεζας 389 04 003081 87 επώνυμα. Παρακαλούμε μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου να αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσής σας και συμπληρωμένο το Δελτίο Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση, στη διεύθυνση (Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, 118 55, Αθήνα) ή στο φαξ: 210-5294616, ώστε να προγραμματίσουμε ανάλογα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συνέδρων υπερβαίνει τη χωρητικότητα της αίθουσας που έχει διασφαλιστεί, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας έχει συζητήσει για ειδικές τιμές διαμονής στο ξενοδοχείο αυτό για τους συνέδρους και τους χορηγούς από την επαρχία, που θέλουν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο. Για περισσότερες πληροφορίες στο θέμα αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπευθύνους του ξενοδοχείου, στο τηλέφωνο 210-3743590.

Η περίληψη και η εργασία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ndcg@aua.gr .

No comments: